اتحادیه تعاونی پرورش دهندگان و مربیان سگ کار استان البرز