جمعه, ۲۴ بهمن,۱۳۹۹

خبر فورى صدور گواهينامه فنى نگهدارى سگ مالكان سگ و هويت گذارى سگ هاى كشور

مالكان سگ ميتوانند با ثبت نام و مراجعه به باشگاه هاى تحت پوشش طرح سه جانبه سازمان نظام صنفى كشاورزى و منابع طبيعى كشور ، اتحاديه تعاونى پرورش دهندگان و مربيان و مركز بين المللى  sdv  نماينده فدراسيون جهانى سگ اليانز جهت شركت در كلاس و ازمون مالكان سگ و هويت و ثبت سگ هاى خود با كد ريجسترى بين المللى اقدام نمايند . 

لازم به ذكر است پس از امضا تفاهم سه جانبه اين خبر در خبرگزارى هاى رسمى كشور اطلاع رسانى و از اول بهمن ماه ثبت نام اغاز گرديده است . 


ثبت نظر